OBJEDNÁVKY DO 15:00 DORUČUJEME DO 1 PRACOVNÉHO DŇA. Viac info
LETNÁ SÚŤAŽ. ZÍSKAJ SUMU NÁKUPU SPÄŤ ! 💰 Viac info

Súťaž

Podmienky súťaže “Súťaž o adventný kalendár podľa vlastného výberu”

Podmienky súťaže “Súťaž o adventný kalendár podľa vlastného výberu”

 

  1. Usporiadateľom súťaže s názvom Súťaž o adventný kalendár podľa vlastného výberu” (ďalej len „súťaž“) je:

PartyDeko s.r.o., so sídlom Vojenská 2, 04001, Košice IČO: 50014277

  1. Termín konania súťaže a miesto

Súťaž prebieha od 15.11. do 29.11.2023 prostredníctvom sociálnej siete Facebook na stránke HeliumKing.sk

  1. Podmienky účasti v súťaži

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou

pre doručovanie na území Slovenska (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).

 Podmienky účasti v Súťaži sú nasledovné:

Súťažiaci sa zapojí do Súťaže, ak v čase konania Súťaže pridá k príspevku („post“) Usporiadateľa na Facebook profile HeliumKing.sk relevantnú odpoveď do komentára, zodpovedajúcu súťažným podmienkam a otázkam, a to napísať obľúbenú postavu alebo filmový diel z Harryho Pottera. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom akýchkoľvek výrobkov ponúkaných na predaj na webe HeliumKing.sk

Výherné produkty nekorešpondujú s produktami v súťažnom príspevku / reklame. 

  1. Vyhodnotenie Súťaže a výhry

Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii Usporiadateľa.

Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorého určí Usporiadateľ, a ktorý splní všetky Podmienky účasti v súťaži. Výber výhercov  sa uskutoční bez prítomnosti verejnosti. Počet výhercov je obmedzený na 1. Výhrou v súťaži je adventný kalendár podľa vlastného výberu. Výherca bude vyhlásený na Facebooku a bude upozornený prostredníctvom komentára. Výherca bude vyzvaný zaslať nám správu s kontaktnými informáciami pre zaslanie výhry. V prípade, ak Výherca správu nepošle, stráca nárok na výhru.

Výhry budú Výhercom zaslané prostredníctvom poštového doručovateľa, alebo kuriéra, doručením na adresu určenú Výhercom a oznámenú Usporiadateľovi. Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca. Usporiadateľ nezodpovedá za krádež, stratu, poškodenie Výhry, jej nedoručenie alebo omeškanie s doručením, ktoré sú zapríčinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom.

 

  1. Vylúčenie Súťažiaceho

Usporiadateľ si vyhradzuje právo do Súťaže nezaradiť Súťažiaceho, ktorého komentár bude obsahovať hrubo urážlivé vyjadrenie alebo bude obsah jeho komentára v rozpore s dobrými mravmi.

  1. Osobné údaje

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade

s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas

so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania súťaže, a to na účel prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. Osobné údaje nebudú zverejňované a ďalej využívané.

  1. Záverečné ustanovenia

Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto Pravidiel.Súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti PartyDeko s.r.o., ako správcovi stránky spoločnosti HeliumKing.hu na sociálnej sieti Facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely danej súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne ich usporiadateľ.Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu

a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry.

Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných

na priebeh Súťaže a účasť v nej.

Pravidlá súťaže budú k dispozícii na sieti Facebook na stránke HeliumKing.sk